jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Daniel Cybulski / Даніель Цибульський

Daniel Cybulski

Urodzony w 1980 roku w Gdyni. W 2013 roku obronił dyplom ASP w Gdańsku na kierunku Malarstwo, w pracowni prof. Jerzego Ostrogórskiego. W roku 2012 studiował w Hochschulle für Künste Bremen. Laureat Nagrody Specjalnej w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii 2012” oraz Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie „Najlepsze Dyplomy 2013”. W 2014 zdobywca Grand Prix w konkursie „Promocje 2014”, uczestnik Gdańskiego Biennale, finalista wielu konkursów, nominowany do „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury”. Obecnie doktorant trzeciego roku Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich ASP w Gdańsku. Swoje prace wystawiał między innymi w galerii MD-s we Wrocławiu, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerii Arsenał w Poznaniu oraz HDLU w Zagrzebiu. Mieszka i pracuje w Sopocie.

"Twórczość Daniela Cybulskiego skoncentrowana jest na wydobywaniu tożsamości medium malarskiego. Artysta stara się przywrócić jego ważność, czyniąc je jednym z głównych tematów swojego malarstwa. Prace Cybulskiego to efekt szczegółowego namysłu nad obrazem nie tylko w kontekście kompozycji, ale również jego fizycznej istoty. Tworzy niemal minimalistyczne kompozycje o ograniczonej palecie barw, w których figura – jeśli w ogóle się pojawia – stanowi tylko miejsce odwołania dla przestrzeni, którą Cybulski stara się wykreować na swoich płótnach. Przelewa na język wizualny sens słów takich jak pustka i nieskończoność, co potęguje wrażenie majestatyczności i monumentalności jego obrazów. Eksperymenty Cybulskiego z kolorem, światłem i fakturą stanowią istotny wkład w budowanie nowych jakości w sztuce abstrakcyjnej młodego pokolenia.(...)". (z tekstu Marty Sarnowskiej)

Народився в 1980 році в Гдині. У 2013 році закінчив Академію мистецтв у Гданську на факультеті Живопису в майстерні проф. Єжи Острогорського. У 2012 році він навчався в Hochschulle für Künste у місті Бремен. Лауреат спеціальної премії в конкурсі «Художня подорож Хестія 2012» і отримав премію Міністра культури і національної спадщини як "Найкращі Дипломи 2013". У 2014 році став переможцем Гран-прі в «Акції 2014», учасник Гданської бієнале, фіналіст в багатьох конкурсах, номінований на "Нагороди мера Гданська для молодих творців культури». В даний час аспірант третього року міжфакультетної докторантури Академії досліджень образотворчих мистецтв у Гданську. Його роботи були виставлені серед інших в галереї MD-ті у Вроцлаві, Гданській Міській галереї, Палаці образотворчих мистецтв в Кракові, Арсенальній галереї в Познані і HDLU в Загребі. Він живе і працює в Сопоті.

"Творчість Даніеля Цибульського зосереджена на ідентичності середовища живопису. Художник намагається відновити його важливість, що робить їх одним з головних тем його картин. Роботи Цибульського є результатом детального відображення на зображенні не тільки з точки зору композиції, але і його фізичної істоти. Він створює майже мінімалістські композиції з обмеженою кольоровою палітрою, в якій фігура - якщо взагалі з'являється - це єдине місце, де є заклик до простору, який Цибульський намагається створити на своїх полотнах. Переводячи у візуальному сенсі такі слова, як порожнеча і нескінченність, що посилює враження величі і монументальності його картин. Експерименти Цибульського з кольором, світлом і текстурою, є важливим внеском у формування нової якості в абстрактному мистецтві молодого покоління. (...) "