jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Hugon Lasecki / Х'югон Лясецький

Hugon Lasecki

Hugon Lasecki urodził się w 1932 roku w Grudziądzu. W 1956 roku ukończył Państwowe Technikum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, a następnie podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1962 roku. Od roku 1962 pracował w gdańskiej uczelni, początkowo jako asystent prof. Stanisława Borysowskiego, a następnie prof. Kazimierza Śramkiewicza. Od 1986 roku prowadził dyplomującą Pracownię Malarstwa. W 1994 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Zajmuje się także poezją, wydał trzy tomiki wierszy. W roku 1981 był stypendystą Senatu Miasta Bremy. Za swoje osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne otrzymał kilkanaście najbardziej prestiżowych nagród i wyróżnień. W 2009 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał artyście medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Niepodległości w Warszawie, a także w licznych kolekcjach w kraju i za granicą.

"Laseckiego najbardziej zdaje się zaciekawiać to, co się dzieje na zapleczu rzeczywistości, w świecie form, które odrzucono, ponieważ jeszcze dostatecznie nie zaistniały, nie spełniły się, albo - przedwcześnie zużyte - zostały wyrzucone, skazane na żywot bezużytecznych rupieci. Gdzieś tam, w tej strefie, w tej rzeczywistości, egzystuje też jego człowiek.(...)

Bo czy jego prace są zapowiedzią, malarską tęsknotą za doskonałością? Chyba nie... One wydają się raczej zapowiedzią i objawieniem się potencjalności; tej potencjalności, która tkwi, zawiera się w człowieku. Pod jego pędzlem to potencjalność w stanie permanentnego wrzenia; to coś, co przyciąga, ale i trochę zatrważa jednocześnie."

fragmenty z tekstu Kazimierza Nowosielskiego "Hugon Lasecki. Malarstwo" PGS, 1999 r.

Х'югон Ласецький народився в 1932 році в Грудзіадзу. У 1956 році закінчив технічний коледж образотворчих мистецтв в Гдині-Орлові, а потім почав своє навчання в Державній академії образотворчих мистецтв у Гданську. Він отримав диплом в проф. Станіслава Борисовського в 1962 році. З 1962 року він працював в Гданськом університеті, спочатку в якості асистента Станіслава Борисовського, а потім у проф. Казімєжа Шрамкєвіча. З 1986 року він очолював дипломовані студії живопису. У 1994 році він отримав звання професора. Він також захоплюється поезією, опублікував три томи віршів. У 1981 році отримав стипендію сенату міста Бремен. За численні свої художні і педагогічні досягнення отримав велику кількість престижних нагород і відзнак. У 2009 році міністр культури і національної спадщини, вручив художнику медаль Заслужений діяч Gloria Artis. Його роботи знаходяться в колекціях Національного музею в Познані, Національному музеї в Щеціні, Національному музеї у Гдан-ську, Сілезькому музеї в Катовіце, Музеї Центрального Помор'я в Слупську, Музеї Незалежності у Варшаві, а також в численних приватних колекціях в країні і за кордоном.

"Лясецького найбільше цікавить, що відбувається поза реальністю, в світі форм, які були відхилені, оскільки вони все ще не реалізувались не відбулись, вони зазнали краху, або - передчасно себе вижили - були викинуті, приречені до довічного непотрібного мотлоху. Десь там, в тій реальності, і снує також його людина. (...)

У його живописі відчувається прагнення до досконалості? Певно, що ні... Його праці, в першу чергу попереджають і відкривають можливості; потенціал, який знаходиться в людині. Під його пензлем проглядається потенційність в стані постійного кипіння; Це те, що приваблює, але і трохи тривожно в той же час".

витяги з тексту Казімєжа Новосєльського "Х'югон Лясецький. Живопис" PGS, 1999 рік.