jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

WIELE WYMIARÓW GDAŃSKIEJ SZTUKI

GDAŃSK, przez ponad 1000 lat swojej historii był budowany przez przedstawicieli wielu narodów: Polaków, Niemców, Szkotów, Holendrów i Flamandów, Żydów i innych. Miasto zawsze było otwarte na imigrantów i współpracę handlową z całym światem. Ta OTWARTOŚĆ cechuje Gdańsk również obecnie. STOLICA POMORZA jest najsilniejszym ośrodkiem gospodarki w północnej Polsce.

Gdańsk jest także bardzo żywotnym ośrodkiem KULTURY I SZTUKI. Fundamentalne znaczenie mają: AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH i uczelnie prywatne kształcące artystów i animatorów kultury, samorządowe placówki kultury oraz bardzo aktywne organizacje pozarządowe.

Gdański świat kultury współpracuje z licznymi ośrodkami w Polsce i za granicą. Często jest inicjatorem takiej współpracy. WYSTAWA, którą Państwu prezentujemy jest przykładem takiego działania. Przedstawiamy na niej postaci i prace wybitnych gdańskich artystów różnych pokoleń podążających każdy swoją indywidualną drogą twórczą. Staramy się pokazać bogactwo gdańskiej sztuki w jej wielu wymiarach. Dlatego zatytułowaliśmy tę wystawę JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI.

Mamy nadzieję, że wystawa wzbudzi Państwa zainteresowanie, skłoni do refleksji i, być może, zachęci do odwiedzenia Gdańska, by zobaczyć naszą sztukę w dużo większej skali. Chcielibyśmy, by ta wystawa stała się początkiem trwałej wymiany kulturalnej między Gdańskiem i Lwowem.

Andrzej Stelmasiewicz
Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Gdańska

БАГАТОВИМІРНЕ МИСТЕЦТВО ҐДАНСЬКА

ҐДАНСЬК, за понад 1000 років своєї історії був збудований представниками багатьох народів: поляками, німцями, шотландцями, голландцями і фламандцями, євреями й іншими. Місто завжди було відкритим для іммігрантів і торгового співробітництва з усім світом. Ця відкритість характеризує Ґданськ і сьогодні. СТОЛИЦЯ ПОМОР'Я є найпотужнішим економічним центром на півночі Польщі.

Ґданськ також є життєво важливим центром КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА. Принципове значення мають: АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧИХ МИСТЕЦТВ і приватні освітні заклади, які готують художників та аніматорів культури, муніципальні заклади культури та дуже активні неурядові організації.

Ґданський світ культури співпрацює з багатьма центрами у Польщі і за кордоном. Часто є ініціатором такої співпраці. ВИСТАВКА, яку ми представляємо Вам, є прикладом такої дії. Ми представляємо на ній персонажі і твори видатних ґданських художників різних поколінь, кожен з яких сповідує свій індивідуальний творчий шлях. Ми намагаємося показати багатство мистецтва Ґданська в його численних вимірах. Тому назвали цю виставку ЄДНІСТЬ У РІЗНОМАНІТТІ.

Ми сподіваємося, що виставка викличе у вас інтерес, буде стимулювати до роздумів і, можливо, породить бажання відвідати Ґданськ, щоб побачити наше мистецтво у набагато більшому масштабі. Ми хотіли б, щоб ця виставка стала початком постійного культурного обміну між Ґданськом і Львовом.

Анджей Стельмасєвіч
Голова правління Фонду "Спільнота Ґданська"


DWUNASTU TWÓRCÓW W GDAŃSKA

Malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, instalacja... Dwunastu twórców związanych z Gdańskiem, prawie wszyscy są absolwentami tutejszej Akademii Sztuk Pięknych, a dziś, w większości, jej wykładowcami. Cenimy różnorodność, bo różnorodność to wartość. Życie jest polifoniczne i sztuka w swoich przedstawieniach jest polifoniczna. Na to bogactwo nakładają się różnice pokoleniowe: inna pamięć, inne doświadczenia i zapatrzenia, odmienne motywacje. W tej generacyjnej sztafecie młodzi zajęci są dojrzewaniem, a starsi muszą wciąż dojrzewać do młodości.

Kolorowe ptaki, metafizycy, melancholicy i utopiści zanurzeni w rzeczywistości, często wobec niej krytyczni - to my. Pracujemy cały czas na sobie, a to bardzo delikatna materia. Świat ujmujemy w twórczości na tyle, na ile wydaje się nam interesujący. Tworzymy pęknięcia, małe albo wielkie jak niebo, w zależności od talentu, pęknięcia, przez które patrzymy na rzeczywistość. Multiplikujemy ją najróżniejszymi wizjami, destabilizujemy niepokorną wyobraźnią.

My, artyści... Każdy ma określony horyzont do przekraczania i przestrzeń, w której się rozwija. Każdy czepia się rzeczywistości lub nierzeczywistości w sobie właściwy sposób. Każda osobowość i każde dzieło jest inne i funkcjonuje zgodnie z własną logiką, tworząc osobiste uniwersum odniesień i kontekstów, każde jest jak kotwica zarzucona w płynnej rzeczywistości.

My, artyści... Ile ogarniamy? Czy zagęszczamy życie i nadajemy mu smak? Czy satysfakcje estetyczne zmącamy refleksją? Czy udaje się pochwycić ducha czasów? Czy trzymamy świat za puls, czy próbujemy go przejrzeć? Jakimi sensami go naznaczamy? A może jesteśmy spóźnieni w reakcjach i banalni w obrazowaniu? Ciekawe, że im głębiej penetrujemy własną tożsamość, tym łatwiej otwieramy się na inne. Jednego możemy być pewni: artyści zwyczajowo kierują swoje oczekiwania ku lepszej stronie natury ludzkiej i są zawsze zorientowani na dialog.

Wystawa jest miejscem, gdzie prywatne łączy się z publicznym. Organizujemy ją ze świadomością, że sztuka posługuje się swoistym metajęzykiem i że jest dziedziną osmotycznego przenikania. Może to wpłynąć na emocje i wrażliwość odbiorców, przekształcając kulturowe napięcia i przyzwyczajenia.

(r.g.)

ДВАНАДЦЯТЬ ХУДОЖНИКІВ У ҐДАНСЬКУ

Живопис, скульптура, графіка, малюнок, інсталяція ... Дванадцять художників, пов'язаних з Ґданськом, майже всі з них є випускниками місцевої Академії образотворчих мистецтв, і сьогодні, більшість її викладачів. Ми цінуємо різноманітність, тому що різноманітність є цінна. Життя багатогранне і мистецтво в своїх проявах багатогранне. На то багатство нашаровується ще і різниця у поколіннях: інша пам'ять, інший досвід і погляди, інші мотиви. В естафеті поколінь молодь зайнята дозріванням, а старшим все ще потрібно дорости до молоді.

Барвисті птахи, метафізичне, меланхолічне й утопічне занурення в реальність, часто критичне - це ми. Ми працюємо весь час на себе, а то дуже делікатне питання. Світ пізнається у творчості настільки, наскільки нам здається цікавим. Ми створюємо тріщинки, маленькі або великі, як небо, в злежності від таланту, тріщинки, через які ми дивимося на реальність. Примножуємо різними уявленнями, дестабілізованою бунтівною уявою.

Ми, художники ... Кожна людина має певний горизонт, щоб перетнути його, і простір, в якому зростати. Кожен чіпляється до реальності чи нереальності у власний спосіб. Кожна особистість і кожна справа відрізняються і діють відповідно до своєї власної логіки, створюючи власний всесвіт відношень і контекстів, кожен з них як якір кинутий у плинну реальність.

Ми, художники ... Скільки охоплюємо? Ми згущуємо життя і надаємо йому смаку? Чи естетичне задоволення мутніє від рефлексії? Чи вдається нам вловити дух часу? Чи тримаємо ми світ за пульс, чи намагаємось побачити через нього? Що вкладаємо в нього? А, може, ми запізнюємося у відповідях і банальні в своїй освіті? Цікаво, що чим глибше вивчаємо власну особистість, тим більше ми відкриваємо себе іншим.

Можна бути впевненим: художники, зазвичай, направляють свої очікування до кращої сторони людської природи і завжди орієнтовані на діалог. Виставка є місцем, де особисте поєднується з публічним. Ми організовуємо це з усвідомленням того, що мистецтво використовує специфічну метамову і є площею осмотичного проникнення. Це може вплинути на емоції та чутливість глядачів, видозмінюючи культурну напруженість і звички.

(р.г.)