jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Józef Czerniawski / Юзеф Чернявський

Józef Czerniawski

Urodził się w 1954 roku w Myśliborzu. Studiował na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom uzyskał w 1977 w pracowni prof. Kazimierza Śramkiewicza. Obecnie jest profesorem i prowadzi pracownię rysunku i malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest współzałożycielem grupy artystycznej „COX”. Jest także współzałożycielem i Prezesem Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Integracji Kultur i Sztuki „Jeden Świat” z siedzibą w Sopocie. Zrealizował wiele wystaw indy-widualnych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach państwowych w Polsce, oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Józef Czerniawski: Chodzi o kontemplację. Formy najprostsze, abstrakcyjne pozwalają się zatopić w niczym niezmąconej kontemplacji. W swoich pracach koncentruję się na poszukiwaniach strukturalnych i iluzyjnych inspirowanych rzeczywistością. Fenomenami natury, ładem i harmonią krajobrazu, zdarzeniami i zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie.

Він народився в 1954 році в Мислібожу. Навчався на факультеті живопису в Академії образотворчих мистецтв у Гданську. Отримав диплом в 1977 році на студіях проф. Казімєжа Шрамкєвіча. В даний час він професор і викладає на студіях малюнку і живопису в Академії мистецтв у Гданську. Він є одним із засновників художньої групи "COX". Він також є одним із засновників і генеральний директор Поморської асоціації інтеграції культури і мистецтва «Єдиний світ», заснований в Сопоті. У нього є багато персональних виставок. Його роботи знаходяться в багатьох державних колекціях в Польщі і приватних колекціях в країні і за кордоном.

Юзеф Чернявський: Мова йде про споглядання. Найпростіші форми, абстрактні дозволяють занурюватися в нічим незатьмарені споглядання. У своїх роботах я концентруюся на пошуку структурної та ілюзорної, натхненної реальності. Явища природи, краса і гармонія ландшафту, події і явища, що відбуваються в природі.