jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Krzysztof Polkowski / Кшиштоф Польковский

Krzysztof Polkowski

Urodził się w 1958 roku w Gdańsku. Studiował w PWSSP w Gdańsku (obecnie ASP); dyplom w pracowni prof. Kazimierza „Kacha” Ostrowskiego w 1985. Od 1997 pracuje na macierzystej uczelni, gdzie jest adiunktem w stopniu dr. hab. sztuki na Wydziale Malarstwa. Od 2013 prowadzi Pracownię Podstaw Malarstwa i Rysunku. Od 2012 pełni również funkcję dziekana. Posiada w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych oraz brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Galerii Miejskiej w Osterholz - Scharmbeck/Niemcy, kolekcji Mariana Biesiady.

Krzysztof Polkowski: Oprócz malarstwa i rysunku zajmuję się instalacjami site specific, fotografią, sztuką włókna oraz projektami artystycznymi, jako kurator i producent. Ostatni duży projekt kuratorsko-producencki to „Miłość – site specific” z 2011, przeznaczony do byłej Królewskiej Fabryki Karabinów na Dolnym Mieście w Gdańsku, do którego zaprosiłem Bognę Burską, Katarzynę Józefowicz, Dorotę Nieznalską, m-city/Mariusza Warasa, Marka „Rogulusa” Rogulskiego, Macieja Salomona, Dorotę Walentynowicz oraz Annę i Adama Witkowskich. W twórczości artystycznej interesuję się problemem szeroko pojmowanego sacrum. Ostatnio zajmuję się również wieloznacznością słów oraz pojęć, korzystając z semantycznej teorii znaku językowego.

Він народився в 1958 році в Гданську. Навчався в Академії мистецтв у Гданську (нині ASP); Диплом отримав в проф. Казімєжа "Каха" Островського в 1985 році. З 1997 року працював у своїй альма-матер, де він є доцентом та отримав ступінь доктора філософії на факультеті живопису. З 2013 року очолює відділ Основи живопису і малюнку. З 2012 року також працює в якості декана. Брав участь в декількох індивідуальних виставках та в більш ніж ста групових виставках в Польщі та за кордоном, Національному музеї у Гданську, міській галереї в Остерхольц - Шармбек / Німеччина, колекції Маріани Бєсяди.

Кшиштоф Польковский: Займається ще, окрім картин і малюнків, пов'язаних з установками конкретних ділянок, фотографії, полотен мистецтва і арт-проектів в якості куратора і продюсера. Останній великий кураторсько- продюсерський проект "Любов - сайт специфічний" з 2011 року, присвячений для Королівської фабрики гвинтівок на Нижньому Місці в Гданську, до якого запросили Богне Бурську, Катажину Юзефович, Дороту Нєзнальську, м-місто / Маріуша Вараса, Марка "Рогулуса" Рогульського, Мацея Соломона, Дороти Валентинович та Анни і Адама Вітковських. У своїй творчості цікавиться проблемами широкого розуміння святості. Останнім часом працює над темою з неоднозначності слів і понять, за допомогою семантичної теорії мови жестів.