jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Roman Gajewski / Роман Гаєвський

Roman Gajewski

Urodził się w 1954 roku w Sopocie. Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku; dyplom w pracowni prof. Władysława Jackiewicza w 1979. Obecnie jest profesorem w macierzystej uczelni. Malarz, rysownik, grafik, a także galerzysta, eseista i wydawca. W latach 1985/86 stypendysta Rządu Włoskiego. Współpracował z Sabanci University w Stambule oraz Ecole Superieure d'Art et Design w Orleanie. Współzałożyciel galerii ASP Nowa Oficyna oraz Na Wieży. Inicjator wielu projektów oraz organizator i komisarz wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Uczestnik ponad stu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Nie bierze udziału w wystawach konkursowych.

Roman Gajewski: Uprawiam sztukę zbierania i montażu utrwalonych form ludzkiej obecności, łącząc kondensację z zakrojem epickim i wykorzystując fotografię prasową. Traktuję twórczość jako swoisty pakt z rzeczywistością; zagapiam się na życie i życie obsługuję. Zajmuje mnie wzajemna relacja jednostki i zbiorowości wobec kulturowych i cywilizacyjnych przemian. Upominam się o człowieka liczonego pojedynczo. Przez moje obrazy przechodzą tłumy, a ja się w nich przeglądam.

Він народився в 1954 році в Сопоті. Закінчив факультет живопису Академії мистецтв у Гданську; Диплом отримав у проф. Владислава Яцкевича в 1979 році. В даний час він професор у своїй альма-матер. Живописець, художник, гравер, і власник галереї, есеїст і видавець. У роки 1985-1986 стипендіат італійського уряду. Він співпрацював з університетом Сабанчи в Стамбулі і з Ecole Superieure d'Art et Design в Орлеані. Співзасновник галереї ASP Новий Флігель, а також На Вежі. Ініціатор і організатор багатьох проектів, а також комісар групових виставок в країні і за кордоном. Учасник понад ста індивідуальних і колективних виставок. Не бере участі у виставкових конкурсах.

Роман Гаєвський: Я займаюся мистецтвом збору і збірки фіксованих форм присутності людини, поєднуючи конденсацію епічних елементів і використовуючи фотографії з преси. Я ставлюся до роботи як до свого роду пакту з реальністю; озираюсь на життя і життя обслуговує . Цікавлять мене взаємини особистості і суспільства у процесі культурних та цивілізаційних змін. Кожна людина вирізняється своєю індивідуальністю. Через мої картини проходять натовпи, а я в них споглядаю.