jedność w różnorodności

sztuka gdańska we Lwowie

WERNISAŻ 29.07.2016 / 17.00

LWOWSKI PAŁAC SZTUKI

Єдність у різноманітті

ҐДАНСЬКЕ МИСТЕЦТВО У ЛЬВОВІ

29 lipca - 25 sierpnia 2016

29 липня - 25 серпня 2016

Tomasz Sobisz / Томаш Собіш

Tomasz Sobisz

Urodzony w 1973 roku w Lęborku. Ukończył ASP w Gdańsku, dyplom obronił w 1998 roku. Obecnie doktor habilitowany, pracuje w macie-rzystej uczelni na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Jego rzeźbiarski dorobek realizacyjny został uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi nagrodą Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury, nagrodą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, nagrodą na I Triennale Sztuki Pomorskiej. W 2012 roku otrzymał Medal PRO PATRIA, a w roku 2014 został laureatem „Skry Ormuzdowej” oraz otrzymał Medal Senatu RP. Dorobek rzeźbiarski prezentował na wielu wystawach, między innymi w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2011) i w Gdańsku na wysta-wach indywidualnych: „MEMORANDUM”, „STABILE” (Gdańska Galeria Miejska, 2012) oraz „BATTLEFIELD” (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2015).

Rzeźby i obiekty Sobisza to często depozytariusze przeszłości przybierające formę patrymonialnej nostalgii, innym razem stają się postindustrialnym sentymentalizmem czy empatycznym humaniz-mem. To sztuka niebanalnej refleksji nad światem, której towarzyszy świadomość upływającego czasu i niezwykła wrażliwość na kształty z obszaru kultury materialnej człowieka, na którym rozgrywają się ludzkie losy.

Народився в 1973 році в Леборку. Закінчив Академію мистецтв у Гданську, захистив диплом в 1998 році. В даний час доцент, працює в своїй альма-матер на кафедрі скульптури та Інтермедіа. Його скульптурні досягнення були удостоєні багатьох престижних нагород, в тому числі отримав приз міністра культури і мистецтв, премію Президента Гданська в області культури, приз ректора Академії мистецтв у Гданську, в нагороду за перший триєнале художнього Поморська. У 2012 році він отримав медаль Pro Patria і в 2014 році був нагороджений "Skry Ormuzdowej" і отримав медаль Сенату Польщі. Його скульптурні досягнення представлені на багатьох виставках, у тому числі в центрі польської скульптури в Ороньську (2011) та Гданську на індивідуальних виставках: "Меморандум", "стабільний" (Гданська міська галерея, 2012) і "BATTLEFIELD" (Національна галерея мистецтв в Сопоті, 2015 ).

Скульптури і об'єкти Собіша часто виступають як депозитарії минулого, приймаючи форму родової ностальгії, іноді вони представляють постіндустріальну сентиментальність або емпатії гуманізм. Це чудова частина відображення від світу, супроводжується усвідомленням часом і незвичайною чутливістю до форм від матеріальної культури, в якому розігрується людське життя .